20

Υπηρεσίες / Μαθήματα

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Το μηχανογραφικό είναι κατά κάποιο τρόπο το δελτίο πάνω στο οποίο καταγράφεται το εργασιακό μέλλον των μαθητών.

Οι παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν για τη σωστή συμπλήρωσή του είναι κάτι που πολλές φορές ταλαιπωρεί μαθητές και γονείς, και τους δημιουργεί άγχος.

Στο Θεμέλιο προσφερόμαστε να σας απαλλάξουμε από αυτό το περιττό άγχος, παρέχοντάς σας το χώρο, τον εξοπλισμό και την εμπειρία μας, προκειμένου όλα να γίνουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, με ψυχραιμία και ηρεμία.